Izvještavanje

Poduzetnik i pravne i fizičke osobe iz članka 4. stavka 3. Zakona o računovodstvu dužni su sastavljati godišnje financijske izvještaje u obliku, sadržaju i na način propisan ovim Zakonom i na temelju njega donesenim propisima.

Godišnje financijske izvještaje čine:

– izvještaj o financijskom položaju (bilanca)

– račun dobiti i gubitka

– izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti

– izvještaj o novčanim tokovima

– izvještaj o promjenama kapitala

– bilješke uz financijske izvještaje.

 

Prema obvezama Zakona za Vas izrađujemo sve potrebne izvještaje i analize koje trebate Vi, ali i koje su Vaša obveza prema prije spomenutom zakonu.